Home

Header

CIB Vlaanderen reikte op donderdag 23 mei 2019 voor de dertiende keer de Real Estate Awards uit. Met deze awards bekroont, inspireert en stimuleert de beroepsorganisatie het ondernemerschap in de vastgoedsector.

Voortaan vindt deze uitreiking tweejaarlijks plaats. Omwille van de huidige coronamaatregelen en omdat we de uitreiking live willen organiseren, gaat de editie van 2021 voorlopig niet door.

Reglement 2019

De uitreiking van de Real Estate Awards 2019 is een initiatief van CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immoberoepen Vlaanderen. Met deze awards wil CIB Vlaanderen het ondernemerschap in de vastgoedsector inspireren én stimuleren.

Tijdens deze dertiende editie kan je jezelf kandidaat stellen of iemand voordragen als kandidaat voor deze twee categorieën:

1. DEELNAMECRITERIA EN -VOORWAARDEN

 • De Real Estate Awards staan open voor alle BIV-erkende titularissen (vastgoedbemiddelaars en vastgoedbeheerders) in Vlaanderen en Brussel die zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder zijn van een vastgoedkantoor of -bedrijf.
 • Deelname aan de Real Estate Awards is gratis.
 • Kandidaten kunnen zichzelf voordragen, of kunnen worden voorgedragen.
 • Een kandidatuur is slechts geldig wanneer het officiële deelnameformulier is ingevuld en wanneer de kandidaat een bevestiging van de ingezonden kandidatuur heeft ontvangen. Het deelnameformulier is terug te vinden op www.real-estate-awards.be.
 • Het deelnameformulier moet uiterlijk op 5 april 2019 om middernacht definitief worden ingediend via de website www.real-estate-awards.be. De kandidaat kan op dat moment ook extra stukken toevoegen aan zijn of haar kandidatuur. Uitsluitend stukken die via de website worden doorgestuurd, worden aanvaard.
 • Wie zich kandidaat stelt, verbindt zich ertoe om in geval van nominatie in eigen persoon aanwezig te zijn op het gesprek met de jury op vrijdag 26 april 2019 en op de awarduitreiking op donderdagavond 23 mei 2019 in Hôtel de la Poste, Tour & Taxis, Brussel. Wie niet in eigen persoon aanwezig kan zijn, wordt van deelname uitgesloten. De kandidaten (= 1 persoon per dossier) wonen de uitreiking gratis bij.
 • De awards gaan naar een individueel persoon, niet naar een groep personen. Dit betekent dat er dus slechts één persoon per kandidatuur kan zijn. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan wordt één zaakvoerder naar voren geschoven die het dossier in zijn naam indient en bij nominatie in eigen persoon aanwezig is op het gesprek met de jury en op de uitreiking.
 • Elke award kan slechts éénmaal gewonnen worden door eenzelfde persoon, maar personen kunnen zich meerdere malen kandidaat stellen voor een award.
 • Kandidaatstelling kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan noch andere rechten.
 • De kandidaat gaat akkoord met het huidige reglement en aanvaardt onherroepelijk de beslissingen van de jury.

Bijkomende voorwaarden per categorie:

 • Vastgoedbelofte van het Jaar: je bent minder dan vijf jaar zaakvoerder van een vastgoedkantoor én bent minder dan vijf jaar BIV-titularis. Je bent een nieuwkomer in de sector, en hebt recent je eigen zaak opgestart of een zaak overgenomen. Je beschikt over commerciële skills, maar bent ook administratief en juridisch onderlegd.
 • Vastgoedondernemer van het Jaar: je bent vijf jaar of langer zaakvoerder van een vastgoedkantoor én bent vijf jaar of langer BIV-titularis. Je staat reeds vele jaren aan het hoofd van een vastgoedkantoor. Je beschikt over commerciële skills, maar bent ook administratief en juridisch onderlegd.
 • Mogelijks behoor je tot geen van beide categorieën. Je bent bijvoorbeeld al meer dan vijf jaar BIV-titularis, maar bent pas sinds twee jaar zaakvoerder. In dit geval zal de jury beslissen in welke categorie je thuishoort.

2. WEDSTRIJDVERLOOP

De wedstrijd verloopt in 7 fases. Elke kandidaat houdt zich aan deze timing en houdt de vooropgestelde tijdstippen te allen tijde vrij.

Fase 1 - Voordracht + kandidaatstelling
Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of door anderen worden voorgedragen. Wie zich kandidaat stelt of voorgedragen wordt als kandidaat, dient het officiële deelnameformulier in te vullen en te versturen via www.real-estate-awards.be. Dit kan tot en met vrijdag 5 april middernacht. Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke kandidaat een bevestiging van de ingezonden kandidatuur.

Fase 2 - Eerste selectie door de jury
Op basis van de beoordelingscriteria zoals vermeld op het deelnameformulier wordt een eerste selectie gemaakt door een professionele en onafhankelijke jury.

Fase 3 - Gesprek met de jury
Wie geselecteerd is, wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jury. Dit gesprek vindt plaats op vrijdag 26 april. Uiterlijk op vrijdag 19 april ontvangen de kandidaten een schriftelijk bericht waarin staat vermeld of ze al dan niet geselecteerd zijn.

De jury kan de kandidaten voorafgaand aan het gesprek om bijkomende informatie vragen.

Fase 4 - Bekendmaking van de finalisten
De jury duidt na het gesprek per categorie de finalisten aan en kent aan elke finalist punten toe. De  punten van de jury tellen voor 50% van het totale aantal punten.

De finalisten worden persoonlijk (telefonisch + schriftelijk) op de hoogte gebracht door CIB Vlaanderen en worden bekendgemaakt op www.real-estate-awards.be. Niet-genomineerden ontvangen enkel een schriftelijk bericht en worden niet bekendgemaakt.

Fase 5 - Online stemronde
Vanaf donderdag 2 mei tot en met donderdag 16 mei kunnen alle BIV-erkende vastgoedmakelaars en -beheerders per categorie online hun stem uitbrengen op een van de finalisten op www.real-estate-awards.be. Stemmen kan slechts éénmaal per categorie. Het totaal van deze online stemmen telt voor 25% van de punten.

Fase 6 - Live stemronde tijdens uitreiking
De finalisten worden voorgesteld op de awarduitreiking op donderdagavond 23 mei in Hôtel de la Poste in Brussel. De aanwezigen brengen per categorie hun stem uit op een van deze finalisten. Het totaal van deze live stemmen telt eveneens voor 25% van de punten.

Fase 7 - Bekendmaking van de winnaar
De finalist met het totaal hoogst aantal punten (jury + online stemronde + live stemronde) is de winnaar. Bij ex aequo is de stem van de jury doorslaggevend.

3. JURY

 • Een professionele en onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende kandidaturen.
 • De jury behandelt de kandidaturen in alle discretie. Alle informatie die de kandidaten geven in het kader van de wedstrijd wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Er wordt op toegezien dat de juryleden geen kandidaturen beoordelen waar er een mogelijkheid tot belangenvermenging bestaat.
 • De jury houdt in haar beraadslaging rekening met de criteria zoals vermeld op het deelnameformulier.
 • De jury kan beslissen kandidaturen die niet compleet zijn of niet aan de voorwaarden voldoen, van deelname uit te sluiten.
 • De jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren.
 • De jury heeft het recht om een kandidaat uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is, of indien de informatie onvolledig is.
 • De jury kan kandidaten om aanvullende informatie vragen.
 • De jury kan beslissen om een award niet uit te reiken als er onvoldoende kandidaturen zijn, of als de ingediende kandidaturen niet voldoen aan de vooropgestelde beoordelingscriteria.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

4. PRIJZEN

 • De winnaars ontvangen een award.
 • De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket, waaronder een bedrijfsvideo die wordt gemaakt ter ondersteuning van hun kandidatuur.
 • De winnaars vervullen een jaar lang de rol als ambassadeur of ambassadrice voor het ondernemerschap in de vastgoedsector.
 • De titel betekent een boost voor je zaak.
 • CIB Vlaanderen besteedt in haar interne en externe communicatie aandacht aan de finalisten en de winnaars. Alle deelnemers verlenen hiervoor toestemming.
 • De finalisten en de winnaars mogen over de Real Estate Awards communiceren in hun eigen communicatie.

5. GEGEVENSBESCHERMING

CIB Vlaanderen vraagt aan elke kandidaat de toestemming om de persoonsgegevens die de kandidaten moeten doorgeven bij de inschrijving of tijdens de wedstrijd, te verwerken binnen het kader van deze wedstrijd. Door dit reglement te aanvaarden, wordt deze toestemming verleend. Zonder deze toestemming kan CIB Vlaanderen de deelname niet verwerken, en kan de kandidaat zich niet inschrijven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële partners van de wedstrijd.

6. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 • De organisatie gaat ervan uit dat elke deelnemer van de wedstrijd kennis heeft genomen van de inhoud van dit reglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich er zonder enig voorbehoud toe het volledige reglement te respecteren en elke beslissing van de organisatoren om de wedstrijd vlot te laten verlopen, te aanvaarden.
 • CIB Vlaanderen behoudt zich het recht om in geval van geschillen een soevereine beslissing te nemen.

  7. MEER INFO OF VRAGEN?

  Contacteer ons op rea@cib.be of op 09 242 49 97.